You are here

Bố cáo công cộng về tình trạng lũ lụt hiện tại ở Louisiana

Release Date: 
August 24, 2016

Ngày 24 tháng 8, 2016  – Lũ lụt tại Louisiana 

Để hỗ trợ những nỗ lực đang tiếp diễn của chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang trong hoạt động đối phó và cứu hộ tại những vùng bị bảo lụt nặng nề tại tiểu bang Louisiana, các bộ phận chấp pháp của Cục An ninh Nội địa (“Cục ANNĐ”) sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần sự giúp đỡ. Như Cục ANND đã từng tuyên bố trong những tai họa khác, trong trường hợp này, ưu tiên của chúng tôi là đẩy mạnh những hoạt động cứu mạng sống và duy trì mạng sống, sơ tán và tạo nơi tránh nạn an toàn, nhanh chóng khôi phục lại đời sống và giữ trật tự công cộng. Căn cứ thẩm quyền chấp pháp của mình, các cơ quan chấp pháp di trú (Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Chấp pháp Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) của Cục ANNĐ không thực hiện những hoạt động chấp pháp liên quan đến việc sơ tán, nhà tránh nạn, việc quay về nhà và hoạt động đối phó với tai họa tại những thị xã bị ảnh hưởng.

Chương trình hỗ trợ các hộ gia đình và cá nhân của FEMA có sẵn để giúp những công dân Mỹ bị tai họa, kiều dân chưa vào công dân Mỹ  và ngoại kiều đủ tiêu chuẩn bị tai họa tại những quận hạt được liên bang công bố đang bị tai họa. Sự hỗ trợ vì tai họa của liên bang dành cho cá nhân và hộ gia đình có thể bao gồm khoản nhà ở tạm thời hoặc tiền thuê nhà ở, tiền sửa nhà cần thiết dành cho chủ nhà, mất mát tài sản cá nhân và những nhu cầu quan trọng khác liên quan đến tai họa không được bảo hiểm bao trả. 

Tuy người nhập cư không giấy tờ không được hưởng quyền lợi nhận tiền mặt từ FEMA, hỗ trợ nhà ở hoặc Hỗ trợ thất nghiệp vì tai họa, đối với hộ gia đình gồm nhiều người với tư cách công dân khác nhau, chỉ cần có một người trong đó là công dân Mỹ, kiều dân chưa vào công dân Mỹ hoặc ngoại kiều đủ tiêu chuẩn để hộ gia đình đó hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.  

Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ không giấy tờ có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính hoặc nhà ở thay mặt cho một trẻ vị thành niên là công dân Mỹ, kiều dân chưa vào công dân Mỹ hoặc ngoại kiều đủ tiêu chuẩn. Mặc dù một người lớn sẽ cần ký vao giấy Tuyên bố và Miễn trừ (Declaration and Release, đơn 009-0-3 của FEMA) thay mặt cho trẻ, thông tin về người ký tên thay cho trẻ sẽ không được thu thập.

Bất kể tư cách công dân, tất cả những người bị thiệt thòi do tai họa lớn có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ không bằng tiền mà bằng vật chất từ những chương trình cứu tế khẩn cấp vì tại họa. Những sự hỗ trợ này bao gồm việc tìm kiếm và cứu hộ, dịch vụ chăm sóc y tế, cung cấp nhà tránh nạn, nước và thực phẩm, cũng như những Dịch vụ hỗ trợ pháp lý, Quản lý hồ sơ vì tai họa và Tư vấn khủng hoảng.

Những người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ nhà ở vẫn có thể gọi cho đường dây đăng ký với FEMA để được giới thiệu đến các cơ quan thiện nguyện.

Cư dân và các chủ doanh nghiệp bị mất mát do tai họa gây ra có thể nộp đơn xin hỗ trợ bằng cách đăng ký trực tuyến tại www.DisasterAssistance.gov hoặc gọi theo số 1-800-621-FEMA (3362) hoặc 1-800-462-7585 (TTY). Nếu quý vị sử dụng Dịch vụ tiếp âm hoặc Dịch vụ tiếp âm bằng video thông qua số 711, xin gọi 800-621-3362 trực tiếp. Các số điện thoại miễn phí sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối (Giờ trung tâm) bảy ngày trong tuần cho đến khi có thông báo mới.

Tải về ứng dụng FEMA để tìm kiếm địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến những nhà tránh nạn còn mở trên khắp tiểu bang, nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA, nhận báo động thời tiết từ Dịch vụ thời tiết quốc gia cho tối đa năm địa điểm khác nhau bất kể nơi nào trên nước Mỹ.

Để đọc thông điệp này bằng những ngôn ngữ khác, xin xem tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha.

Last Published Date: October 26, 2016
Back to Top