U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Tuyên bố của Bộ Nội An (DHS) về An toàn và Thực thi trong Cơn bão Beryl

Tuyên bố của Bộ Nội An (DHS) về An toàn và Thực thi trong Cơn bão Beryl

Ngày thông báo: Ngày 8 tháng 7 năm 2024

Trong các trường hợp khẩn cấp, Bộ Nội An (Department of Homeland Security, DHS) làm việc với các đối tác cơ quan của liên bang, tiểu bang, địa phương và tổ chức phi chính phủ để trợ giúp các nhu cầu cho cư dân ở những khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Trong những trường hợp như vậy, Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) và Cục Quan thuế và Biên phòng Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection, CBP) nhắc nhở công chúng rằng các địa điểm cung cấp ứng phó và cứu trợ khẩn cấp được coi là khu vực được bảo vệ. Trong phạm vi tối đa có thể, ICE và CBP không tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư tại các khu vực được bảo vệ như dọc theo các tuyến đường sơ tán, các địa điểm dùng làm nơi trú ẩn hoặc phân phối hàng cung cấp khẩn cấp, thực phẩm hoặc nước uống hoặc các địa điểm đăng ký trợ giúp liên quan đến thảm họa thiên tai hoặc đoàn tụ gia đình và những người thân yêu.

Theo yêu cầu của FEMA hoặc chính quyền địa phương và tiểu bang, ICE và CBP có thể giúp tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, giảm kẹt giao thông hàng không và đảm bảo an toàn công cộng. ICE và CBP cung cấp trợ giúp khẩn cấp cho các cá nhân bất kể tình trạng nhập cư của họ. Các viên chức của DHS không và sẽ không đóng giả là một cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp như một phần của bất kỳ hoạt động thực thi của cơ quan.

DHS cam kết đảm bảo rằng mọi cá nhân tìm kiếm nơi trú ẩn, cần viện trợ hoặc trợ giúp khác nhau do thiên tai hoặc sự kiện khẩn cấp đều có thể thực hiện được điều đó bất kể tình trạng nhập cư của họ.

DHS thực hiện sứ mệnh không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc xác định giới tính, sắc tộc, khuyết tật hoặc tổ chức chính trị và tuân thủ luật pháp và chính sách.

Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại với DHS Văn phòng Dân quyền và Tự do Dân sự (DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties) về những vấn đề này, xin vui lòng truy cập trang Khiếu nại Dân quyền của chúng tôi.

Last Updated: 07/09/2024
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content