U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Media Library
  2. Videos
  3. Eksplikasyon sou sistèm Imigrasyon Ameriken An

Eksplikasyon sou sistèm Imigrasyon Ameriken An

Lè Òdonans Sante Piblik Tit 42 an leve nan dat 11 me 2023, Depatman Sekirite Enteryè Ameriken an (DHS) pral retounen nan itilizasyon totalman pwosesis aplikasyon lalwa imigrasyon Tit 8 lan. Dapre Tit 8, moun ki travèse fwontyè a yo ilegalman sijè a konsekans kriminèl, tankou depòtasyon, pouswit, ak yon entèdiksyon senk ane pou pou pa ka reyantre. Mesaj nou an rete klè pou moun k ap eseye vin Ozetazini: Pa kwè sa kontrebandye yo di yo. Pa mete lavi w an danje lè w fè yon vwayaj danjere sèlman pou yo voye w tounen. Itilize demach legal pou vini Ozetazini. Etazini pral kontinye depòte etranje yo ki rive san otorizasyon yo. (DHS Video by DHS Office of Public Affairs/Released)