U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. National Terrorism Advisory System
  4. Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin NGÀY BAN HÀNH: Ngày 24 tháng Năm, 2024 | 2:00 chiều, giờ miền Đông

Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin NGÀY BAN HÀNH: Ngày 24 tháng Năm, 2024 | 2:00 chiều, giờ miền Đông

A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories
A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories

National Terrorism Advisory System Bulletin

Ngày Công bố: Ngày 24 tháng Năm, 2023 lúc 2:00 chiều, giờ miền Đông
Xem dưới dạng PDF:  Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin NGÀY BAN HÀNH: Ngày 24 tháng Năm, 2024 | 2:00 chiều, giờ miền Đông (pdf, 4 các trang, 321.96 KB)

Tóm Lược về Đe Dọa Khủng Bố cho Hoa Kỳ

Hoa Kỳ vẫn còn trong tình trạng bị đe dọa cao. Những kẻ tội phạm đơn độc và nhóm nhỏ bị kích động bởi các hệ tư tưởng cực đoan và bất bình cá nhân tiếp tục gây ra mối đe dọa dai dẳng và chết người cho Đất Nước. Cả những kẻ bạo lực cực đoan trong nước (domestic violent extremists, hay DVEs) và những kẻ liên quan đến các tổ chức khủng bố nước ngoài tiếp tục nỗ lực kích động người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công ở Hoa Kỳ, bao gồm thông qua nhắn tin bạo lực cực đoan và kêu gọi bạo lực trực tuyến. Trong những tháng tới, nhiều yếu tố có thể thúc đẩy nhiều người thực hiện hành vi bạo lực bao gồm kỳ vọng của họ về chu kỳ tổng tuyển cử 2024 và những quyết định lập pháp hoặc tư pháp liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội. Các mục tiêu khả dĩ của hành vi bạo lực bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, các cơ sở dựa trên tôn giáo, cá nhân và sự kiện liên quan đến cộng đồng LGBTQIA+, trường học, các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số cũng như các cơ sở và nhân viên chính phủ, bao gồm cơ quan công quyền.

Thời hạn

Công bố:   Ngày 24 tháng Năm, 2023 lúc 2:00 chiều, giờ miền Đông
Hết hạn:   Ngày 24 tháng Mười Một, 2023 lúc 2:00 giờ chiều, giờ Miền Đông

Thông Tin Thêm

  • Vào tháng Năm, 2023, một kẻ hiện đã chết, đã giết 8 người và làm thương 7 người khác trong một trung tâm thương mại ở Allen, Texas. Cơ quan công quyền tiếp tục điều tra động cơ vụ tấn công, nhưng báo cáo ban đầu cho thấy kẻ tấn công bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt và có quan điểm chủ nghĩa bạo lực cực đoan liên quan đến chủng tộc hoặc dân tộc (racially or ethnically motivated violent extremist, hay RMVE) và bạo lực cực quan độc thân không tự nguyện.
  • Vào tháng Ba, 2023, một kẻ hiện đã chết, đã bắn chết 6 người trong một trường tiểu học Kitô giáo ở Nashville, Tennessee. Cơ quan công quyền tiếp tục điều tra động cơ vụ tấn công và cho biết hắn đã nghiên cứu về những kẻ giết người hàng loạt khác.
  • Cũng vào tháng Ba, 2023, một kẻ theo RMVE thúc đẩy bởi vị thế thượng đẳng của chủng tộc da trắng đã bị bắt và buộc tội cố ý dùng thiết bị gây cháy tự chế làm cháy một nhà thờ ở Ohio, nơi đang hoạch định tổ chức sự kiện thời trang khuyến khích thể hiện bản thân và khám phá phái tính.
  • Vào tháng Hai, 2023, hai kẻ theo RMVE thúc đẩy bởi vị thế thượng đẳng của chủng tộc da trắng đã bị bắt và hiện giờ đang chờ xét xử vì âm mưu tấn công vào các trạm biến áp ở Maryland. Những vụ bắt giữ này có sau một loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng điện mà một số DVE đã ca ngợi và tận dụng để kêu gọi tấn công nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.
  • Từ mùa xuân năm 2022, những kẻ bị cáo buộc là DVE ở Georgia đã viện dẫn chủ nghĩa bạo lực cực đoan vô chính phủ, chủ nghĩa bạo lực cực đoan cho quyền động vật/môi trường, và quan điểm chống lại cơ quan công quyền để biện minh cho hoạt động tội phạm chống lại một cơ sở huấn luyện an toàn công cộng ở Atlanta. Các hành vi tội phạm bao gồm một vụ xả súng và các vụ tấn công bị cáo buộc nhằm vào cơ quan công quyền và làm hư hỏng tài sản của các cơ sở, công ty xây cất, và các tổ chức tài chánh vì thấy họ có liên quan đến cơ sở theo hoạch định.
  • Trong khi đó, những kẻ khủng bố nước ngoài tiếp tục dùng các phương tiện truyền thông kêu gọi các vụ tấn công đơn độc ở Phương Tây, lên ánh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và nỗ lực mở rộng phạm vị hoạt động và phát triển hệ thống hỗ trợ toàn cầu. Gần đây nhất, vào tháng Giêng, 2023, một kẻ đến từ Maine được truyền cảm hứng từ nhiều nội dung khủng bố nước ngoài đã bị buộc tội liên bang vì đã tấn công các viên chức Sở Cảnh Sát Thành Phố New York (New York City Police Department, hay NYPD) trong đêm Giao Thừa Năm Mới ở Quảng Trường Thời Đại. 

Chúng Ta Phải Đối Phó Ra Sao

DHS kết hợp với các đối tác ở tất cả các cấp trong chính quyền, khu vực tư nhân, và các cộng đồng địa phương để giữ an toàn cho người Mỹ, bao gồm thông qua các ví dụ sau đây về những nguồn lực và hỗ trợ của chúng tôi:

Nguồn Lực Giữ An Toàn

Cập Nhật Thông Tin và Chuẩn Bị

Báo Cáo Mối Đe Dọa Khả Dĩ

Was this page helpful?
This page was not helpful because the content