U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. National Terrorism Advisory System
  4. Sistema ng Pagpapayo sa Pambansang Terorismo - Mayo 24, 2023

Sistema ng Pagpapayo sa Pambansang Terorismo - Mayo 24, 2023

A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories
A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories

National Terrorism Advisory System Bulletin

Petsa Na Naipalabas: Mayo 24, 2023 ng 2:00 NH ET
Tingnan bilang PDF:  Sistema ng Pagpapayo sa Pambansang Terorismo - Mayo 24, 2023 (pdf, 4 mga pahina, 328.04 KB)

Kabuuan ng Banta ng Terorismo sa Estados Unidos

Nananatili ang Estados Unidos sa sitwasyon ng matinding pagbabanta. Patuloy na nagbibigay ng marahas na pagbabanta sa Inang-Bayan ang mga indibidwal na tulisan at maliliit na grupo na hinikayat ng sari-saring paniniwala at/o personal na hinaing. May mga domestic violent extremists (sukdulan na lokal na nilalang o DVEs) at banyagang terorismong organisasyon na patuloy na nagpapanatili ng paglitaw sa online upang makaudyok sa kanilang mga tagasuporta na magsagawa ng pag-atake sa Inang-Bayan, kabilang doon ang paghikayat sa karahasan sa pamamagitan ng extemismong pagmemensahe at pagtawag sa online. Sa mga darating na buwan, may mga elemento na maaaring mag-udyok sa mga indibidwal na magsagawa ng karahasan, kabilang ang kanilang pananaw sa 2024 na serye ng pangkalahatang halalan at mga lehislatibo o hudikaturang desisyon na may kaugnayan sa mga isyung sosyopolitikal (panlipunan at pampulitika). Ang mga pinupuntirya para sa potensyal na karahasan ay kinabibilangan ng mga mahalagang imprastraktura ng Estados Unidos, institusyon ng pananampalataya, mga indibidwal o kaganapan na may kaugnayan sa komunidad ng LGBTQIA+, paaralan, panlahi at etnikong minorya, at pasilidad at tauhan ng gobyerno, kabilang ang mga nagpapatupad ng batas.

Itatagal

Naipalabas:   Mayo 24, 2023 ng 2:00 NH ET
Magtatapos:   Nobyembre 24, 2023 ng 2:00 NH ET

Karagdagang Impormasyon

  • Noong Mayo 2023, ang isang yumao nang indibidwal ay pumatay ng walo at naminsala ng pitong tao sa isang outlet mall sa Allen, Texas. Patuloy na iniimbestiga ng mga nagpapatupad ng batas ang motibo sa likod ng pagsalakay, ngunit ipinapahiwatig ng paunang ulat na ang taong umatake ay tumutok sa pamamaril sa masa at siya ay may pananaw na nakahanay sa mga ideolohiya ng marahas na extremista na may panlahi o pang-etnikong pag-udyok (racially or ethnically motivated violent extremist o RMVE) at hindi kinukusang selibat na marahas na extremista.
  • Noong Marso 2023, ang isang yumao nang indibidwal ay namaril at pumatay ng ng anim na tao sa isang Kristyanong elementarya sa Nashville, Tennessee. Patuloy na iniimbestiga ng nagpapatupad ng batas ang motibo sa likod ng pagsalakay at ipinahiwatig na inaral nitong indibidwal ang iba pang mamamatay-tao.
  • Noong Marso 2023 din, may isang RMVE na hinimok ng paniniwala sa kataasan ng lahi ng puti ay inaresto at inakusa ng diumanong pagtangkang gumamit ng isang improbisadong pampasabog upang sunugin ang isang simbahan sa Ohio na naghahanda ng isang kaganapang may temang pang drag queen o mga lalaking nagsusuot ng damit pambabae.
  • Noong Pebrero 2023, may dalawang RMVE na hinimok ng paniniwala sa kataasan ng lahi ng puti ay inaresto at ngayon ay naghihintay ng paglilitis dahil sa kanilang pagtangkang sumalakay sa mga istasyon ng kuryente sa Maryland. Sumunod itong mga aresto sa mga kamakailan lang na serye ng pagsalakay sa mga pang-kuryenteng imprastraktura, na ipinuri at pinakinabangan ng ilang DVE upang maghikayat ng karagdagang pagsalakay sa mga mahalagang imprastraktura.
  • Mula noong tagsibol ng 2022, may mga diumanong DVE sa Georgia na bumanggit ng anarkismong marahas na extremismo, karapatang panghayop/pangkalikasan na marahas na extremismo, at kontra-kapulisan na kuru-kuro para bigyan-katwiran ang kriminal aktibidad na sumasalungat sa isang nakaplanong pasilidad ng pagsasanay sa pampublikong kaligtasan sa Atlanta. Kinabibilangan sa kriminal aktibidad ang diumanong pamamaril at pagsasalakay sa nagpapatupad ng batas at pagwawasak ng ari-arian na pumupuntirya sa pasilidad, kumanya ng konstruksyon, at institusyong pinansyal dahil sa kanilang hinihinalang pakikilahok sa nakaplanong pasilidad.
  • Samantala, patuloy na ginagamit ng mga banyagang terorista ang media para maghikayat ng mga pang-isang taong pagsalakay sa Kanluran, isumpa ang patakarang panlabas ng Estados Unidos, at subukang palawakin ang kanilang nasasakupan at ipalaki ang mga network ng pandaigdigang suporta. Kamakailan lamang, noong Enero 2023, may isang indibidwal na Taga-Maine na nahikayat ng sari-saring mensahe ng banyagang terorista ay inakusahan ng pederal na krimen dahil sa pagsalakay niya sa mga pulis ng lungsod ng New York City (NYPD) sa kaganapan ng Bisperas ng Bagong Taon sa Times Square.

Paano Kami Tumutugon

Nakikipag-ugnayan ang DHS sa mga kasangga sa lahat ng antas ng pamahalaan, sa pribadong sektor, at sa lokal na komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga Amerikano, kabilang ang sa pamamagitan ng sumusunod na halimbawa ng aming mapagkukunan at suporta:

Mapagkukunan upang Manatiling Ligtas

Manatiling May Kaalaman at Handa

Ibalita ang Potensyal na Banta

Was this page helpful?
This page was not helpful because the content