U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. About Us
  3. Site Links
  4. Archived
  5. News Archive
  6. Thông điệp của ICE và CBP về Bão lốc Matthew

Archived Content

In an effort to keep DHS.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs.

Thông điệp của ICE và CBP về Bão lốc Matthew

Release Date: October 7, 2016

In English

Cơn bão lốc Matthew đang tiến tới Hoa Kỳ và Thống đốc các tiểu bang Florida, Nam Carolina và Bắc Carolina đã lần lượt tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tiểu bang của họ. Thống đốc tiểu bang Georgia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 13 quận hạt và ban hành lệnh sơ tán cho các cư dân miền ven biển. Trước tình trạng cơn bão lốc Matthew đang tiến tới, mối ưu tiên hàng đầu của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) và Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (U. S. Customs and Border Protection, CBP) là đẩy mạnh công tác cứu hộ và duy trì mạng sống, sơ tán người dân an toàn ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, giữ gìn an ninh công cộng, ngăn chặn mất mát tài sản trong phạm vi có thể và khôi phục khu vực lại nhanh chóng.

Do đó, các cơ quan thẩm quyền sẽ không thực thi cưỡng chế những trường hợp vi phạm luật nhập cư liên quan đến việc sơ tán hoặc tạm trú khỏi cơn bão Matthew, kể cả không sử dụng các trạm kiểm soát để thi hành lệnh nhập cư hợp pháp tại những vùng bị ảnh hưởng trong thời gian sơ tán. Nếu vì cơn bão Matthew, cơ quan luật pháp địa phương hay tiểu bang xác định là những người họ đang giam giữ cần được chuyển dời hoặc phóng thích, cơ quan luật pháp địa phương hay tiểu bang đó không nên từ chối thực thi điều này chỉ vì có lệnh gia hạn giam giữ do ICE hoặc CBP ban hành. Nếu vì cơn bão Matthew, cơ quan luật pháp địa phương hay tiểu bang quyết định phóng thích người có lệnh gia hạn giam giữ do ICE hoặc CBP ban hành, cơ quan đó, bất kỳ ở đâu nếu khả thi, cần liên lạc văn phòng ICE hoặc CBP địa phương trước khi phóng thích người đó để bảo đảm không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Khi phải quyết định cách xử lý người bị giam giữ trong trại giam địa phương hoặc tiểu bang trong trường hợp cấp cứu, các cơ quan luật pháp địa phương và tiểu bang cần hành động nhất quán với nhu cầu an toàn của cộng đồng địa phương và của từng cá nhân tù nhân.

Các bộ phận thi hành luật pháp của ICE sẽ chuẩn bị để sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần được giúp đỡ. Việc thi hành luật pháp sẽ không bị đình chỉ và chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác đối với những kẻ lợi dụng sự tàn phá của cơn bảo để tìm cách có những hành động phạm tội. Tuy thế, trong trường hợp sơ tán hoặc phải đối phó với thiên tai, chúng tôi cam kết rằng chúng tôi có thể hỗ trợ các cơ quan thẩm quyền địa phương một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. ICE và CBP cũng tìm cách đảm bảo sự an toàn và an ninh cho những người đang bị chúng tôi giam giữ và bảo vệ họ không bị thương tích trong trường hợp xảy ra bão lốc hoặc cơn dông tố có sức tàn phá nặng nề. Nếu cần thiết, vì cơn bão lốc Matthew, ICE sẽ chuyển dời tù nhân ra khỏi các cơ sở giam cầm bị ảnh hưởng của cơn bão. Trong trường hợp chuyển dời, luật sư nhiệm cách của tù nhân sẽ được thông báo, hệ thống Định vị Tù nhân Trực tuyến sẽ được cập nhật và sự chuyển dời này sẽ là tạm thời.

Thông điệp này có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Creole từ Haiti, tiếng Hoa, và tiếng Hàn .

###

Last Updated: 09/20/2018
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content