U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Deklarasyon pa Depatman Sekirite Enteryè nan Lakou Siprèm Etazini ki rapò ak Odonans Tit 42

Deklarasyon pa Depatman Sekirite Enteryè nan Lakou Siprèm Etazini ki rapò ak Odonans Tit 42

Jan Odonans Lakou Siprèm nan mande sa, apati jodi a, odonans sante piblik Tit 42 a ap rete an vigè epi tout endividi ki ap tante antre Etazini ilegalman ap ekspilse Meksik oswa nan peyi natal yo.

Moun yo pa dwe tande trafikan ki ap bay manti pou pwofite migran ki vilnerab yo ak mete lavi yo an danje. Fontyè a pa ouvè epi n ap kontinye mete plis lwa sou imigrasyon pou nou ranfòse lwa nou yo.

N ap kontinye jere fontyè a men nou ap fè sa nan limit yon sistèm imigrasyon ki ansyen, tout moun dakò pou di li pa bon ankò. Nou bezwen Kongrè a adopte lwa refòm jeneral Prezidan Biden te pwopoze a depi jou li antre an fonksyon antanke Prezidan.

Last Updated: 01/03/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content