U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Pahayag ng DHS sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Malalang Panahon at Pagbaha sa California

Pahayag ng DHS sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Malalang Panahon at Pagbaha sa California

Release Date: Enero 5, 2023

Ang Department of Homeland Security (DHS) ay nakikipagtulungan kasama ang mga pederal, estado, lokal, at hindi taga-gobyerno na mga kasosyo nito upang suportahan ang mga pangangailangan ng mga lugar na maaaring maapektuhan ng pambihirang pang-atmosperang kaganapan ng ilog sa California na nagdulot ng malalang panahon at pagbaha sa buong estado.

Trong các hoàn cảnh này, Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) và Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) nhắc nhở công chúng rằng các địa điểm cung cấp đối phó khẩn cấp và cứu trợ được xem là các khu vực được bảo vệ. Trong phạm vi khả dĩ tối đa, ICE và CBP không tiến hành các hoạt động thực thi tại những khu vực được bảo vệ, chẳng hạn như dọc theo các trục lộ sơ tán, các địa điểm được sử dụng để trú ẩn hoặc phân phối nguồn cung cấp khẩn cấp, thực phẩm hoặc nước, hoặc các địa điểm ghi danh cho hỗ trợ liên quan đến thiên tai hoặc đoàn tụ của gia đình và những người thân yêu.

Sa kahilingan ng FEMA o lokal at mga awtoridad ng estado, ang ICE at CBP ay maaaring tumulong sa pagsasagawa ng paghahanap at pagsagip, air traffic de-confliction at mga misyon sa kaligtasan ng publiko. Ang ICE at CBP ay nagbibigay ng emerhensiyang tulong sa mga indibidwal anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga opisyal ng DHS ay hindi at hindi magpapanggap bilang mga indibidwal na nagbibigay ng impormasyong nauugnay sa emerhensiya bilang bahagi ng anumang mga aktibidad sa pagpapatupad.

Ang DHS ay nakatuon sa pagtiyak na ang bawat indibidwal na naghahanap ng tirahan, tulong, o iba pang tulong bilang resulta ng Bagyong Ian ay magagawa ito anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Isinasagawa ng DHS ang misyon nito nang walang diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian, bansang pinagmulan, o mga samahang pampulitika, at alinsunod sa batas at patakaran.

Last Updated: 01/09/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content