U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Tuyên Bố của DHS về An Toàn và Thực Thi trong Thời Tiết Khắc Nghiệt và Lũ Lụt tại California

Tuyên Bố của DHS về An Toàn và Thực Thi trong Thời Tiết Khắc Nghiệt và Lũ Lụt tại California

Ngày phát hành: Ngày 5 tháng Giêng, 2023

WASHINGTON - Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) đang làm việc với các cộng tác viên liên bang, tiểu bang, địa phương và phi chính phủ để trợ giúp nhu cầu cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi vấn đề sông và khí quyển quan trọng tại California, tạo ra thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt trên toàn tiểu bang.

Trong các hoàn cảnh này, Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) và Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) nhắc nhở công chúng rằng các địa điểm cung cấp đối phó khẩn cấp và cứu trợ được xem là các khu vực được bảo vệ. Trong phạm vi khả dĩ tối đa, ICE và CBP không tiến hành các hoạt động thực thi tại những khu vực được bảo vệ, chẳng hạn như dọc theo các trục lộ sơ tán, các địa điểm được sử dụng để trú ẩn hoặc phân phối nguồn cung cấp khẩn cấp, thực phẩm hoặc nước, hoặc các địa điểm ghi danh cho hỗ trợ liên quan đến thiên tai hoặc đoàn tụ của gia đình và những người thân yêu.

Theo yêu cầu của FEMA hoặc chính quyền địa phương và tiểu bang, ICE và CBP có thể giúp tiến hành tìm kiếm và cấp cứu, giải tỏa tắc nghẽn không phận và các nhiệm vụ an toàn công cộng khác. ICE và CBP cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các cá nhân bất kể tình trạng di trú. Các quan chức của DHS không và sẽ không đóng vai trò cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp như một phần của bất kỳ hoạt động thực thi di trú nào.

DHS cam kết bảo đảm rằng mọi cá nhân tìm kiếm nơi trú ẩn, viện trợ, hoặc trợ giúp khác do kết quả của cơn bão Ian đều có thể làm như vậy bất kể tình trạng di trú của họ là gì. DHS thực hiện sứ mệnh của mình không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, hoặc các hiệp hội chính trị, và đồng thời tuân thủ luật pháp và chính sách.

Last Updated: 01/09/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content