U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Deklarasyon DHS konsènan Desizyon sou Tit 42 a

Deklarasyon DHS konsènan Desizyon sou Tit 42 a

Etazini pral kontinye mete lwa imigrasyon nou yo nètalkole sou fontyè nou yo. Pou reponn lòd tribinal la, Depatman Jistis ap depoze yon mosyon pou rete ki san opozisyon. Reta pou mete lòd tribinal la an aplikasyon an pral pèmèt gouvènman an prepare pou yon tranzisyon ki fèt ak lòd nan nouvo politik nan fontyè a. Men pou nou klè, anba mosyon ki san opozisyon an, Tit 42 ap rete an plas pou yon moman. Pandan peryòd li bloke sa a, n ap prepare pou yon tranzisyon ki fèt ak lòd nan nouvo politik nan fontyè a. 

"Nou konnen gen trafikan ki pral bay manti pou pwofite sou migran ki vilnerab yo, mete lavi yo an danje. 

"Nou kontribye pou travay ak peyi nan tout Emisfè Oksidantal la pou pran aksyon kont rezo trafikan yo k ap konvenk migran yo pou yo pran yon chimen danjere ki souvan pote yo nan peyi tèt san chapo pou vini nan fwontyè nou yo. Epitou, nou vle abòde rasin migrasyon ilegal ki se yon defi pou tout emisfè a." 

Last Updated: 05/12/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content