U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

 1. Home
 2. News
 3. Press Releases
 4. DHS cho Chương Trình Hành Động Công

DHS Phát Hành Bản Cập Nhật 2023 cho Chương Trình Hành Động Công Bằng, Nêu Những Cam Kết Mới

Ngày phát hành: Ngày 14 tháng Hai, 2024

Bộ Củng Cố Cam Kết Thúc Đẩy Công Bằng trong các Chánh Sách, Chương Trình và Hoạt Động

WASHINGTON – Hôm nay, Bộ Nội An Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, hay DHS) thông báo việc phát hành Bản Cập Nhật 2023 cho Chương Trình Hành Động Công Bằng DHS, dựa vào tiến bộ có được trong chương trình mở đầu năm 2022, để đưa công bằng hơn nữa thành trọng tâm trong sứ mệnh của Bộ. Bản Cập Nhật 2023 nêu bật thành tựu của DHS trong ba năm qua và xác định chín lãnh vực trọng tâm để thúc đẩy công bằng toàn diện trong các chánh sách, chương trình và hoạt động của Bộ.

DHS chọn chín lãnh vực trọng tâm trong Bản Cập Nhật 2023 dựa vào những thông tin phản hồi từ người quan tâm bên ngoài đại diện cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. Chín lãnh vực này bao gồm những sách lược và khởi xướng sau đây:

 1. Thúc đẩy công bằng qua bản cập nhật hoạch định cho Chương Trình Trợ Giúp Cá Nhân FEMA, sẽ tạo cơ hội cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ bằng cách tăng khả năng dùng và tiêu chuẩn được hỗ trợ sau thảm họa. 
 2. Giảm rào cản vô công nhân và nhập tịch qua việc tiếp tục đánh giá các chương trình, chánh sách cơ hội tiếp ngoại.
 3. Thúc đẩy sử dụng công bằng kỹ thuật AI trong Bộ qua việc phát triển và ứng dụng chỉ dẫn mới cũng như phối hợp trong nội bộ cơ quan. 
 4. Chống Cực Đoan trong Bạo Hành Gia Đình và bạo hành có chủ đích thông qua cách tuyên truyền cho sức khỏe cộng đồng.
 5. Thúc đẩy công bằng cho những người Thông Thạo Anh Ngữ Hạn Chế (Limited English Proficient, hay LEP) bằng cách củng cố các chương trình dùng ngôn ngữ.
 6. Thúc đẩy công bằng trong các hoạt động sàng lọc của DHS tại các điểm kiểm tra phi trường và cảng nhập cảnh, thông qua cập nhật cho việc huấn luyện và kỹ thuật nâng cao.
 7. Thúc đẩy công bằng cho 574 Dân Tộc Bộ Lạc và các công dân của họ được liên bang công nhận bằng cách bảo đảm cứu xét và đại diện Bộ Lạc phù hợp trong công việc của Bộ.
 8. Thúc đẩy công bằng cho những người đang muốn được bảo vệ nhân đạo trong tiến trình nhập cư bằng cách củng cố các chương trình hỗ trợ cho họ.
 9. Thúc đẩy công bằng qua Những Khu Vực Chống Chịu Thảm Họa Cộng Đồng.

Bản Cập Nhật 2023 cũng nêu những thành tựu sau đây, trong số những thành tựu khác:

 • Vượt các mục tiêu căn bản và kinh tế xã hội cho tiểu thương khi thương thảo với Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương trong Tài Khóa 2023. Điều này tương đương với $9.94 tỉ trao cho các tiểu thương, bao gồm $4.69 tỉ cho những tiểu thương gặp khó khăn. DHS làhi tiêu lớn nhất đạt mục tiêu này.
   
 • Khai triển nhu liệu mới của TSA cho hơn 1,000 hệ thống kiểm tra Kỹ Thuật Hình Ảnh Tiên Tiến (Advanced Imaging Technology, hay AIT) tại các phi trường khắp quốc gia: Cập nhật cho thuật toán nhu liệu loại bỏ nhu cầu cho viên chức an ninh xác định giới tính của hành khách trước khi kiểm tra AIT, tăng độ chính xác, và giảm đáng kể cảnh báo giả và kiểm tra cho tất cả hành khách. Dự kiến sẽ giảm những trường hợp kiểm tra nâng cao cho những người trong cộng đồng chưa được phục đầy đủ.
   
 • Cập nhật chứng nhận y tế cho trường hợp ngoại lệ, cho người tàn tật và chỉ dẫn chánh sách liên quan: Đương đơn xin nhập tịch bị tàn tật hay chậm phát triển hoặc bệnh tâm thần có thể yêu cầu ngoại lệ cho các đòi hỏi Anh ngữ và kiểm tra công dân để nhập tịch. Bản cập nhật chánh sách và mẫu này hợp lý hóa tiến trình để đương đơn yêu cầu và chứng minh tình trạng tàn tật bằng cách loại bỏ những câu hỏi không cần thiết và trùng lặp.


DHS phát hành Bản Cập Nhật 2023 cho Chương Trình Hành Động Công Bằng DHS theo Lệnh Hành Pháp 14091, Thúc Đẩy Hơn Nữa Công Bằng Chủng Tộc và Hỗ Trợ cho Cộng Đồng Chưa Được Phục Vụ Đầy Đủ qua Chánh Phủ Liên Bang. Lệnh Hành Pháp này kêu gọi các cơ quan liên bang củng cố nỗ lực nhằm đem đến kết quả công bằng hơn cho những người thuộc cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.

Đọc thêm về thúc đẩy công bằng tại DHS.

 

Last Updated: 02/20/2024
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content