U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

 1. Home
 2. News
 3. Press Releases
 4. DHS Pibliye Mizajou Plan Aksyon ki Jis, Nouvo Angajman

DHS Pibliye Mizajou Plan Aksyon ki Jis, Nouvo Angajman

Dat Piblikasyon an: 14 Fevriye 2024

 

Depatman Ranfòse Angajman pou Kapab Pwogrese yon Fason ki Jis nan Politik, Pwogram ak Operasyon li yo.

WASHINGTON – Jodi a, Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security, DHS) te anonse piblikasyon Mizajou Plan Aksyon pou Pwogrè Jistis DHS la, ki baze sou pwogrè nan kad plan inogirasyon pou fouye plis ekite nan mitan misyon Depatman an. Mizajou Pwen Enpòtan akonplisman DHS 2023 pandan twa (3) dènye lane yo epi idantifye nèf (9) zòn ki mande konsantrasyon pou pwogrè ki jis yon fason ki jeneral pou politik, pwogram ak operasyon Depatman an.

DHS chwazi nèf (9) zòn konsantrasyon yo nan Mizajou 2023 ki baze sou fidbak lòt patnè yo ki reprezante kominote ki defavorize yo. Nèf (9) zòn sa yo gen estrateji ak inisyativ sa yo ladan l:

 1. Pwogrè ki jis atravè mizajou Pwogram Asistans Endividyèl FEMA ki planifye, sa ki pral kreye opòtinite pou kominote ki defavorize pandan y ap ogmante aksesibilite ak kalifikasyon pou sipò apre katastwòf. 
 2. Diminye baryè pou kapab vin sitwayen ak natiralize gras ak pwogram evalyasyon ki ap pousuiv yo, politik ak posibilite pou sansibilize.
 3. Fè pwomosyon pou kapab itilize teknoloji Entèlijans Atifisyèl (Artificial Intelligence, AI) yon fason ki ekitab nan Depatman  gras ak devlopman ak aplikasyon nouvo direktiv ak tout kowòdinasyon anndan ajans lan. 
 4. Konbat Vyolans Domestik ki Ekstrèm ak vyolans ki vize yo atravè yon apwoch sante piblik ki enfòme.
 5. Pwogrè ki jis pou moun Nivo Angle yo Limite (Limited English Proficient, LEP) pandan ap ranfòse pwogram aksè ak lang yo.
 6. Pwogrè ki jis pou aktivite depistaj nan pwen kontwòl nan ayewopò ak ladwan gras ak mizajou fòmasyon ak amelyorasyon teknoloji yo.
 7. Pwogrè ki jis pou 574 Nasyon Tribal gouvènman federal la rekonèt ak sitwayen yo pandan ap asire konsiderasyon Tribal la apwopriye  ak reprezantasyon nan Depatman travay la.
 8. Pwogrè ki jis pou moun ki ap chèche pwoteksyon imanitè pandan pwosesis imigrasyon pandan ap ranfòse pwogram ki la pou ede yo.
 9. Pwogrè ki jis atravè Zòn Kominotè ki kanpe Tenn Fas ak Katastwòf yo.

Mizajou 2023 gen akonplisman sa yo ladan yo tou ak yon pakèt lòt ankò:

 • Depase tout prim pou ti biznis yo ak objektif sosyo-ekonomik yo jan yo negosye ak Administrasyon Ti Biznis yo nan FY 2023. Sa ki se yon ekivalan $9.94 milya yo te bay ti biznis yo, ak tout $4.69 milya ak ti biznis ki defavorize yo. DHS se pi gwo ajans ki depanse lajan pou reyisi nan objektif sa.
   
 • Deplwaye nouvo lojisyèl pou plis pase 1,000 sistèm kontwòl Teknoloji Imaj ki Avanse (Advanced Imaging Technology, AIT) nan ayewopò nan tout peyi a: Mizajou algoritm lojisyèl la retire pati ki fè ofisye sekirite yo bezwen konnen sèks pasaje yo avan kontwòl AIT a, amelyore presizyon epi fè anpil travay pou diminye fo alam ak tate kò tout pasaje yo. Yo pwojte pou diminye ka ki mande pou ranfòse kontwòl pou manm kominote ki defavorize yo.
   
 • Mizajou sètifikasyon medikal pou eksepsyon andikap ak direktiv politik ki lye ak sa: Aplikan pou kapab natiralize yo ki gen yon andikap fizik oswa ki ap devlope oswa andikap mantal ka mande pou yo fè eksepsyon pou yo pou obligasyon yo fè nan tès Angle ak sivik pou natiralizasyon an. Mizajou fòm ak politik sa retabli jan pou pwosesis la fèt pou aplikan yo pou reklame ak jistifye yon andikap pandan ap elimine kesyon ki pa nesesè ak plizyè fwa yo.


DHS pibliye Mizajou Plan Aksyon ki Jis 2023 ki konfòm ak Lòd Egzekitif la 14091, Avansman Rasyal ki Jis Alavni ak Sipò pou Kominote ki Defavorize yo Atravè Gouvènman Federal yo. Lòd Egzekitif la mande ajans federal yo pou ranfòse efò yo pou bay plis rezilta ki jis pou manm kominote ki defavorize yo.

Li plis sou pwogrè ki jis nan DHS

Last Updated: 02/20/2024
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content