U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Deklarasyon DHS sou Sekirite ak Ranfòsman Pandan Siklòn Ian

Deklarasyon DHS sou Sekirite ak Ranfòsman Pandan Siklòn Ian

Depatman Sekirite Enteryè (DHS) ap travay ak li yo federal, eta, lokal, ak patnè gouvènman yo pou sipòte bezwen zòn ki ka afekte pa Siklòn Ian yo. Nan limyè de sikonstans sa yo, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ak U.S. Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè (CBP) raple piblik la ke sit ki bay ijans repons ak sekou yo konsidere kòm zòn pwoteje. Nan tout mezi posib, ICE ak CBP pa fè aktivite ranfòsman imigrasyon nan zòn ki pwoteje tankou pandan evakyasyon wout, sit yo itilize pou abri oswa distribisyon pwovizyon ijans, manje oswa dlo, oswa sit anrejistreman pou asistans ki gen rapò ak katastwòf oswa reyinifikasyon fanmi yo ak moun yo renmen yo.

Sou demann FEMA oswa otorite lokal ak leta yo, ICE ak CBP ka ede fè rechèch ak sekou, trafik aeryen de-konfliksyon ak misyon sekirite piblik. ICE ak CBP bay asistans ijans bay moun kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo. Ofisyèl DHS pa fè sa epi yo pa pral poze kòm moun ki bay enfòmasyon ki gen rapò ak ijans kòm yon pati nan nenpòt ki aktivite ranfòsman.

DHS pran angajman pou l asire ke chak moun ki chèche abri, èd, oswa lòt asistans kòm yon rezilta siklòn Ian kapab fè sa kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo. DHS pote soti misyon li san diskriminasyon sou baz ras, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl oswa idantite sèks, orijin nasyonal, oswa asosyasyon politik, epi an konfòmite ak lwa ak politik.

Last Updated: 09/30/2022
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content