U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Pahayag ng DHS sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Malalang Panahon sa California at Nevada

Pahayag ng DHS sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Malalang Panahon sa California at Nevada

Release Date: Marso 16, 2023

Ang Department of Homeland Security (DHS) ay nakikipagtulungan kasama ang mga pederal, estado, lokal, at hindi taga-gobyerno na mga kasosyo nito upang suportahan ang mga pangangailangan ng mga lugar na maaaring maapektuhan ng mga pambihirang pang-atmosperang kaganapan ng ilog sa California at Nevada.

Sa pagsasaalang-alang nitong mga pangyayari, pinapaala ng U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE o Pagpapatupad ng Imigrasyon at Customs sa Estados Unidos) at U.S. Customs and Border Protection (CBP o Proteksyon sa Customs at Hangganan ng Estados Unidos) ang publiko na ang mga lugar na nagbibigay ng pang-emerhensyang pagtugon at panaklolo ay itinuturing protektadong lugar. Sa maaaring pinakaganap na lawak, ang ICE at CBP ay hindi nangangasiwa sa mga aktibidad ng pagpapatupad ng imigrasyon sa mga protektadong lugar tulad ng mga puwestong malapit sa ruta ng paglikas, mga lugar na ginagamit pangkanlungan o pamamahagi ng pang-emerhensyang panustos, pagkain o tubig, o mga lugar ng rehistrasyon para sa tulong na may kaugnayan sa sakuna o ang muling pagsasama ng mga pamilya at mahal sa buhay.

Sa kahilingan ng FEMA o lokal at mga awtoridad ng estado, ang ICE at CBP ay maaaring tumulong sa pagsasagawa ng paghahanap at pagsagip, air traffic de-confliction at mga misyon sa kaligtasan ng publiko. Ang ICE at CBP ay nagbibigay ng emerhensiyang tulong sa mga indibidwal anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga opisyal ng DHS ay hindi at hindi magpapanggap bilang mga indibidwal na nagbibigay ng impormasyong nauugnay sa emerhensiya bilang bahagi ng anumang mga aktibidad sa pagpapatupad.

Ang DHS ay nakatuon sa pagtiyak na ang bawat indibidwal na naghahanap ng tirahan, tulong, o iba pang tulong bilang resulta ng Bagyong Ian ay magagawa ito anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Isinasagawa ng DHS ang misyon nito nang walang diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian, bansang pinagmulan, o mga samahang pampulitika, at alinsunod sa batas at patakaran.

Last Updated: 03/21/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content