U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Tuyên bố của DHS về Sự An toàn và Thực thi Pháp luật trong Cơn bão Hilary

Tuyên bố của DHS về Sự An toàn và Thực thi Pháp luật trong Cơn bão Hilary

Ngày thông báo: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2023

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang làm việc với các cộng tác liên bang, tiểu bang, địa phương và phi chính phủ để trợ giúp nhu cầu của những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi Cơn bão Hilary.

Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) và Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) nhắc nhở công chúng rằng các địa điểm cung cấp đối phó và cứu trợ khẩn cấp được coi là các khu vự được bảo vệ. Trong phạm vi tối đa có thể, ICE và CBP không tiến hành các hoạt động thực thi tại các khu vực được bảo vệ như dọc theo các tuyến đường sơ tán, các địa điểm dùng làm nơi trú ẩn hoặc phân phối nguồn cun cấp khẩn cấp, thực phẩm hoặc nước uống hoặc các địa điểm ghi danh trợ giúp liên quan đến thiên tai hoặc đoàn tụ của gia đình và những người thân yêu.

Theo yêu cầu của FEMA hoặc chính quyền địa phương và tiểu bang, ICE và CBP có thể giúp tiến hành và cấp cứu, giải tỏa tắc nghẽn không phận và đảm bảo các an toàn công cộng khác. ICE và CBP cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các cá nhân bất kể tình trạng di trú của họ. Các quan chức của DHS không và sẽ không đóng vai trò cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp như một phần của bất kỳ hoạt động thực thi di trú nào.

DHS cam kết đảm bảo rằng mọi cá nhân tìm nơi trú ẩn, viện trợ hoặc những trợ giúp khác do Cơn bão Hilary đều có thể làm như vậy bất kể tình trạng di trú của họ là gì. DHS thực hiện sứ mệnh của mình mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, khuyết tật hoặc hiệp hội chính trị và tuân thủ luật pháp và chính sách.

Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Dân quyền và Tự do Dân sự của DHS về những vấn đề này, xin vui lòng truy cập https://www/dhs.gov/file-civil-rights-complaint. 

Last Updated: 08/23/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content