U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Pahayag ng DHS tungkol sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Sistema ng Atmosperikong Ilog sa California

Pahayag ng DHS tungkol sa Kaligtasan at Pagpapatupad sa Panahon ng Sistema ng Atmosperikong Ilog sa California

Ang Department of Homeland Security (DHS o Kagawaran ng Pambansang Seguridad) ay nakikipag-ugnayan sa mga pederal, pang-estado, panlokal, at hindi taga-gobyernong kasangga nito upang suportahan ang pangangailangan ng mga tao sa mga lugar na maaaring naapektuhan ng sistema ng atmosperikong ilog sa California.

Sa dahilan nitong mga pangyayari, ang U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE o Pagpapatupad ng Imigrasyon at Customs) at ang U.S. Customs and Border Protection (CBP o Proteksyon ng Customs at Hangganan) ay nagpapaalala sa publiko na ang mga lugar na nagbibigay ng pagtugon at kaluwagan sa emerhensyo ay itinuturing  protektadong lugar. Sa lahat ng makakaya, ang ICE at CBP ay hindi nagsasagawa ng aktibidad ng pagpapatupad ng imigrasyon sa mga protektadong lugar tulad ng ruta ng paglikas, lugar na ginagamit bilang kanlungan o lugar ng distribusyon ng gamit pang-emerhensya, pagkain o tubig, o lugar ng pagpaparehistro para sa tulong na may kaugnayan sa sakuna o muling pagsasama ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. 

Sa kahilingan ng FEMA o ng panlokal o pang-estadong awtoridad, ang ICE at CBP ay maaaring makatulong na magsagawa ng paghahanap at pagsagip, air traffic de-confliction (pangangasiwa ng trapiko sa himpapawid) at misyon para sa pampublikong kaligtasan. Ang ICE at CBP ay nagbibigay ng tulong pang-emerhensya sa mga indibidwal anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga opisyal ng DHS ay hinding-hindi magpapanggap na indibidwal na nagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa emerhensya bilang bahagi ng kahit anong aktibidad sa pagpapatupad. 


Ang DHS ay nakatuon sa pagtiyak na ang bawat indibidwal na naghahanap ng tirahan, saklolo, o iba pang tulong bilang resulta ng matinding panahon na nag-apekto sa California ay magagawa ito anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ginagawa ng DHS ang misyon nito nang walang diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang kasarian, bansang pinagmulan, etnisidad, kapansanan, o samahang pampulitika, at alinsunod sa batas at patakaran. 

Para sa impormasyon tungkol sa pagsasampa ng reklamo sa Opisina ng Karapatang Sibil ng DHS at Kalayaang Sibil tungkol sa mga bagay na ito, mangyaring bisitahin ang  https://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint.

Last Updated: 02/06/2024
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content