U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

  1. Home
  2. News
  3. Press Releases
  4. Tuyên Bố của DHS về An Toàn và Thực Thi trong Hệ Thống Sông Khí Quyển tại California

Tuyên Bố của DHS về An Toàn và Thực Thi trong Hệ Thống Sông Khí Quyển tại California

Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security, hay DHS) đang hợp tác với các đối tác liên bang, tiểu bang, địa phương và phi chính phủ để trợ giúp nhu cầu cho người dân trong các khu vực có thể bị hệ thống sông khí quyển tại California ảnh hưởng.

Trong những trường hợp này nên Cơ Quan Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement, hay ICE) và Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection, hay CBP) nhắc lại với công chúng rằng những địa điểm ứng phó khẩn cấp và cứu trợ là những  khu vực được bảo vệ. Trong phạm vi tối đa khả dĩ, ICE và CBP sẽ không thực thi quy định di trú tại những khu vực được bảo vệ, như dọc theo các tuyến đường sơ tán, các địa điểm dùng để trú ẩn hoặc phân phát tiếp liệu khẩn cấp, thực phẩm hoặc nước uống hoặc các địa điểm ghi danh để được hỗ trợ liên quan đến thảm họa hoặc đoàn tụ với gia đình và người thân.

Theo yêu cầu của Cơ Quan Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) hoặc chính quyền địa phương và tiểu bang, ICE và CBP có thể trợ giúp tìm kiếm và cứu nạn, kiểm soát va chạm không lưu và các nhiệm vụ an toàn công cộng. ICE và CBP hỗ trợ khẩn cấp cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng di trú. Các viên chức DHS không làm và cũng sẽ không là người cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp khi thực thi luật.

DHS cam kết bảo đảm tất cả mọi người cần nơi trú ẩn, trợ giúp hoặc hỗ trợ khác do thời tiết khắc nghiệt gây ảnh hưởng đến California đều có thể được những điều này, bất kể tình trạng di trú. DHS thực hiện sứ mệnh của mình, không kỳ thị dựa trên sắc tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục hoặc nhận dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, khuyết tất hoặc xu hướng chính trị, và luôn tuân hành luật pháp và chính sách.

Xin vào https://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint, để biết thông tin điền mẫu khiếu nại với Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự của DHS (DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties) về các vấn đề này.

Last Updated: 02/06/2024
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content